ทัวร์ลาว ไปลาวโดยเครื่องบิน สายการบินลาว ราคาประหยัด

รหัสLB2 ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบินลาว
เริ่มจากกทม Lao Airlines

หลวงพระบาง พระราชวัง น้ำตกตาดกวางชี ถ้ำติ่ง บ้านซ่างไห วัดเชียงทอง วัดวิชุนราช พระธาตุภูษี วังเวียง พระธาตุหลวง ประตูชัย เวียงจันทน์

วันแรก กรุงเทพ หลวงพระบาง พระราชวังหลวงพระบาง วัดใหม่สุวรรณภูมิ วัดเชียงทอง วัดวิชุนราช พระธาตุพูสี
08.25 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินลาว เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
10.25 น. เหินฟ้าไปกับสายการบิน Lao Airlines เที่ยวบิน QV634 มุ่งสู่เมืองหลวงพระบาง
12.05 น. ถึงสนามบินหลวงพระบาง ผ่านพิธีการตรวจสอบเอกสาร เสร็จแล้วเดินทางเข้าสู่ตัวเมือหลวงพระบาง บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมตัวเมืองหลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างเกือบ 200 ปี ซึ่งปัจจุบันองค์การยูเนสโกได้ยกให้หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม หลวงพระบางเป็น1 ใน 17 แขวงของประเทศลาว นำทุกท่านสักการะอนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนชาวลาว
13.00 น.เข้าชมพระราชวังหลวงพระบาง ซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง นำท่านนมัสการ พระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของ วัดใหม่สุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นวัดที่มีจิตรกรรมฝาผนังงดงามมาก หลังจากนั้นนำท่านชม ความสวยงาม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้นและเป็นศูนย์ศิลปะกรรมล้านช้างเที่ยวชมและนมัสการพระประธานเพื่อความ เป็น ศิริมงคล นำท่านชมพระธาตุหมากโม ที่ วัดวิชุนราช ซึ่งมีรูปร่างของพระธาตุที่แปลกตา เหมือนแตงโมคว่ำชาวหลวงพระบางจึงเรียกชื่อพระธาตุนี้ว่าพระธาตุหมากโมมาจนถึงปัจจุบัน วัดวิชุนราช สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช นำท่านนมัสการ พระองค์หลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาว นำท่านนมัสการ พระธาตุภูสี พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง ที่ตั้งโดดเด่นกลางใจเมือง ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบางที่ตั้งอยู่ระหว่างลำน้ำโขงและลำน้ำคาน
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(2) อาหารอร่อย ชิมสาหร่ายที่มีอยู่แห่งเดียวในหลวงพระบาง เอาะหลาม อาหารขึ้นชื่อของหลวงพระบาง และอาหารไทยรสเด็ด
19.00 น. พักผ่อนที่โรงแรม หรือเที่ยวชมการเต้นที่สุภาพของคนหลวงพระบางสามารถชมได้ที่เธคเมืองสัว หรือสไตล์วัยรุ่นหลวงพระบางที่ร้านดาวฟ้าบันเทิงตามอัธยาศัย

วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า บ้านซ่างไห ล่องเรือ ถ้ำติ่ง น้ำตกตาดกวางสี วัดแสนสุขาราม พระธาตุโพนเภา หมู่บ้านผานม ชมรอยพระพุทธบาท
05.30 น. ตื่นเช้าสัมผัสอากาศของหลวงพระบางได้ยินระฆังกังวานไปทั่วเมืองสัญญาณบุญ นำท่านไปร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว แด่พระสงฆ์จำนวนเป็นร้อยๆรูปเดินเรียงรายอยู่บริเวณกลางเมือง เที่ยวชมวัดแสนสุขาราม วัดที่มีศิลปะของล้านช้าง ดูได้จากหลังคาและศิลปะของพระซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนที่ชาวหลวงพระบางให้ความศรัทธา จากนั้นนำท่านชมตลาดเช้าหลวงพระบาง ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองหลวงพระบาง ชิมกาแฟโบราณประชานิยมซึ่งร้านนี้เป็นร้านธรรมดามากกับผู้ที่เดินทางไปครั้งแรกแต่เมื่อได้ชิมกาแฟ หรือโอวัลติน จะยกนิ้วแสดงถึงรสชาติที่อร่อย(3)
07.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ้านช่างไห จากนั้นนำท่านลงเรือ ล่องเรือ ชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงสู่ ถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นถ้ำที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทอง เงิน นาก จำนวนมากมาย แต่ปัจจุบันเหลือพระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ เที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าขาว รวมทั้งเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย ให้ท่านช้อปปิ้งของฝากกันตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านชมความสวยงามของเจดีย์ทองพระธาตุโพนเภาซึ่งมีความแตกต่างจากพระเจดีย์องค์อื่นในหลวงพระบาง ภายในสามรถเดินขึ้นไปชมความสวยงามในเจดีย์ ทั้ง 5 ชั้น หลังจากนั้นชมการทอผ้าที่บ้านผานม ที่ปัจจุบันหาชมได้ยาก การทอผ้าใช้กี่กระตุกเป็นภูมิปัญญาของลาวในการทอผ้าเนื้อดี
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่าน เดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทสู่ น้ำตกตาดกวางสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกนี้ตกจากเขาที่สูง 70 เมตรสามารถถ่ายภาพจากด้านหน้า ภาพที่ออกมาสวยงาม เห็นน้ำตกเป็นฉากด้านหลังน้ำตกตาดกวางสีเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ นำท่านชมรอยพระพุทธบาท ที่วัดพระบาตรใต้ ซึ่งติด ฝั่งลำน้ำโขงที่วัดฝั่งตรงข้ามเมืองเชียงแมน
19.00 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินเที่ยวชม ถนนคนเดิน Night Market บนถนนศรีสว่างวงศ์ ให้ท่านช้อปปิ้งและชมบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี กันตามสบาย...

วันที่สาม วังเวียง ถ้ำจัง
07.30 น.รับประทานอาหารเช้า(6)ข้าวต้ม กาแฟ โอวัลติน08.30 น.ออกเดินทางจากหลวงพระบางมุ่งหน้าสู่บ้านกิ่วกะจำพร้อม
12.00 น. รับประทานอาหารที่ร้านวรรณ(7) ระหว่างการเดินทางจะพบทิวทัศน์ที่สวย บางช่วงอาจพบทะเลหมอกที่สวยงาม
13.00 น. เดินทางต่อสู่วังเวียง เมืองในลุ่มน้ำซอง เมืองที่สงบ กับสายหมอกยามเช้าที่สวยที่สุด
16.00 น. เดินทางเข้าสู่ถ้ำจัง ซึ่งเป็นถ้ำเป็น คือเป็นถ้ำที่ยังมีหินงอกหินย้อยเกิดอยู่ เมื่อขึ้นสู่ถ้ำจังจะเห็นตัวเมืองของวังเวียงและลำน้ำซองเป็นสายและ สะพานสีส้มสดที่เป็นสัญลักษณ์ของวังเวียง เช็คอินเข้าที่พักที่ ภูอ่างคำ หรือเทียบเท่า ในเมืองวังเวียง
17.30 น. พักผ่อนเที่ยวชมสนามบินวังเวียงซึ่งเป็นสนามบินที่ใช้ในช่วงสงครามของลาว เดินเล่นถนนคนเดิน กับบรรยากาศสบายๆ
19.00 น. ทีมงานทัวร์หลวงพระบางนำชมบรรยากาศยามค่ำคืนและบริการอาหารเย็น(มื้อที่8) จากนั้นพักผ่อนหรือเดินเล่นบริเวณตลาดของเมืองวังเวียงตามอัธยาศัย

วันที่สี่ เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย วังเวียง
06.30 น.รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 9) เตรียมออกเดินทางสู่เวียงจันทร์
09.30 น.เดินทางเข้าสู่นครเวียงจันทร์เมืองหลวงของ สปป.ลาว
12.00 น. เข้ารับประทานอาหารที่ร้านอาหารบรรยากาศดีของเวียงจันทน์ อาหารในทุกที่ของลาวสะอาด อร่อย และเป็นที่ชื่นชอบกับแขกผู้มาเยือน (10)
13.00 น. ชมประตูชัยซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาวจากนั้นเข้าชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และนมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทน์ชมศิปแบบล้านช้าง และถ่ายรูป เลือกชมของพื้นเมืองที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่าย
16.35 น.เดินทางถึงสนามบินวัดไตเวียงจันทน์ เตรียมเช็คสัมภาระ จากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
18:35น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน Lao Airlines (QV445)
19:40น. ถึงกทม.โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมกับความประทับใจ การบริการของทีมงาน

อัตราค่าบริการ
ท่านละ บาท

ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไป กลับ Lao Airlines
2.ค่าโรงแรม 3 คืน (โรงแรมหลวงพระบาง 2 คืน)(วังเวียง 1 คืน)
3.ค่าอาหาร 10 มื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆทุกสถานที่
5.ค่ารถนำเที่ยว, ค่าล่องเรือแม่น้ำโขง
6.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
7.ค่าภาษีสนามบินไทย และ ภาษีสนามบินลาว
8.ค่ามัคคุเทศก์

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เนื่องจากตัวผู้เดินทางเอง
3.ค่าทำวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ
4.ค่าห้องพักเดี่ยว
5.ค่าทริปมัคคุเทศก์ไทย ท้องถิ่น คนขับรถ

เอกสารเดินทาง
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
หมายเหตุ ทีมงานไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฎิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ อันสาเหตุมาจากหนังสือเดินทางมีอายุเหลือไม่ครบ 6 เดือนหรือการปฎิเสธการเข้าเมืองในกรณีอื่นๆ

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง
1.เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที
2.แฟกซ์หน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบินและทำประกันภัยการเดินทาง
3.วางมัดจำเต็มจำนวน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
- ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุงเทพ
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
•เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้ Copyใบโอนเงินเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ที่สามรถติดต่อกลับได้ แล้วส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงิน
ใบจองทัวร์มาที่ 02-8139227

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใด โปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

การยกเลิกทัวร์
ไม่คืนเงินมัดจำ